Ansprechpartner

Geschäftsleitung

Andreas Schuster
Geschäftsführer
Telefon: 03578/38 22 20
eMail

Foto Andreas Schuster, Geschäftsführer

Kaufmännische Leitung

Teresa Koreng
Bankbetriebswirtin / gepr. Bilanzbuchhalterin
Telefon: 03578/38 22 15
eMail

Foto Teresa Koreng, Kaufmännische Leitung

Kaufmännische Abteilung

Maria Leupolt
Telefon: 03578/38 22 20
eMail

Foto Maria Leupolt, Kaufmännische Abteilung

Kristin Swiatek
Telefon: 03578/38 22 30
eMail

Foto Kristin Swiatek, Kaufmännische Abteilung

Silke Forke
Telefon: 03578/38 22 29
eMail

Foto Silke Forke, Kaufmännische Abteilung

Kalkulation

Tobias Schuster
Handwerksmeister Elektrotechnik
Telefon: 03578/38 22 23
eMail

Paul Rehor
Handwerksmeister Elektrotechnik
Telefon: 03578/38 22 14
eMail

Planung/ Projektierung

Mirko Wendt
Handwerksmeister Elektrotechnik
Telefon: 03578/38 22 18
eMail

Foto Mirko Wendt, Planung/Projektierung

Roman Mögel
Techniker Elektrotechnik
Telefon: 03578/38 22 32
eMail

Foto Roman Mögel, Planung/Projektierung

Joachim Mark
Techniker Elektrotechnik
Telefon: 03578/38 22 34
eMail

Foto Joachim Mark, Planung/Projektierung

Peter Kopacz
Techniker Elektrotechnik
Telefon: 03578/38 22 36
eMail

Patrick Kassner
Techniker Elektrotechnik
Telefon: 03578/38 22 49
eMail

Foto Patrick Kassner, Planung/Projektierung

Kristian Teich
Techniker Elektrotechnik
Telefon: 03578/38 22 22
eMail

Josef Matjeschk
Techniker Elektrotechnik
Telefon: 03578/38 22 16
eMail

Gebäudetechnik KNX/EIB

Mirko Wendt
Handwerksmeister Elektrotechnik
Telefon: 03578/38 22 18
eMail

Foto Mirko Wendt, Planung/Projektierung

Patrick Kassner
Techniker Elektrotechnik
Telefon: 03578/38 22 49
eMail

Foto Patrick Kassner, Planung/Projektierung

Laurentius Handrick
Diplom-Ingenieur Elektrotechnik (BA)
Telefon: 03578/38 22 48
eMail

Foto Laurentius Handrick, Gebäudetechnik KNX/EIB

Qualitätsmanagement

Katja Graf
Qualitätsmanagement Beauftragte QMB-TÜV
Telefon: 03578/38 22 37
eMail

Foto Katja Graf, Qualitätsmanagement

Maria Leupolt
Qualitätsmanagement Fachkraft QMF-TÜV
Telefon: 03578/38 22 20
eMail

Foto Maria Leupolt, Kaufmännische Abteilung

Materialwirtschaft

René Sende
Telefon: 03578/38 22 40
eMail

Foto René Sende, Materialwirtschaft

Revision

Alena Schuster-Glausch
Technikerin Elektrotechnik
Telefon: 03578/38 22 27
eMail

Foto Alena Schuster-Glausch, Revision

Kristian Teich
Techniker Elektrotechnik
Telefon: 03578/38 22 22
eMail

Schwachstromabteilung

Jan Krakowsky
Telefon: 03578/38 22 24
eMail

Foto Jan Krakowsky

Peter Kopacz
Techniker Elektrotechnik
Telefon: 03578/38 22 36
eMail

Wartung/ Service

Jan Krakowsky
Telefon: 03578/38 22 24
eMail

Foto Jan Krakowsky

Mängelmanagement / Gewährleistung

Katja Graf
Qualitätsmanagement Beauftragte QMB-TÜV
Telefon: 03578/38 22 37
eMail

Foto Katja Graf, Qualitätsmanagement
Fotomotiv Gruppenbild